Disclaimer:

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die Kiai Training & Support Budosport aan de samenstelling van haar websites (www.kiai.nl en www.jeugdjudoleider.nl ) besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze websites wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Kiai Training & Support is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de websites die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Auteursrechten voorbehouden 

De informatie op deze websites worden regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van de websites mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze websites opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van Kiai Training & Support Budosport.

Niet aansprakelijk voor schade

Kiai Training & Support kan er niet voor instaan dat de informatie op de websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de websites kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de sites aangeboden informatie. Kiai Training & Support is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met op de websites geplaatste informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, mededelingen, prijzen, product- en dienstspecificaties en/of de gevolgen van transacties die op basis van de op de websites vermelde informatie zijn of worden verricht.

Woord- en beeldmerken beschermd 2007

Alle woord- en beeldmerken op deze internetsites zijn eigendom van A. Koudijs te Nibbixwoud, tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A. Koudijs te Nibbixwoud is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

De maker van deze sites heeft er naar gestreefd de auteursrechten van teksten/illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Diegenen die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden worden verzocht zich tot judoverenigingkiai@quicknet.nl te richten.